Des de Punt5 Enginy us oferim:

– Projectes i Legalitzacions d’Instal·lacions i edificis

 • Electricitat baixa tensió
 • Electricitat mitja i alta tensió
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltaica
 • Centrals hidràuliques
 • Altres Energies Renovables (Biomassa)
 • Climatització
 • Ventilació
 • Fontaneria
 • Sanejament
 • Telecomunicacions
 • Control centralitzat
 • Seguretat
 • Protecció contra incendis
 • Tramitació llicències i autoritzacions ambientals
 • Auditories en instal·lacions
 • Obra civil.

– Projectes i direcció de obra
– Gestió d’industrials
– Coordinació de seguretat i salut
– Projectes d’activitat
– Plans d’autoprotecció
– Legalització d’instal·lacions en els diferents camps d’aplicació
– Estudis i assessoria d’enginyeria
– Informes d’acompliment amb el Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat
– Informes d’acompliment amb el Codi Tècnic de l’ Edificació
– Certificats energètics d’edificis
– Qualificacions energètiques d’edificis
– Projectes “clau en mà”tracte